Przetargi.pl
Wykończenie powierzchni elementów żelbetowych w obrębie wjazdów (pod estakadami) na poziomie płyty TAURON Arena Kraków

Agencja Rozwoju Miasta S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Lema 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 349 11 03 , fax. 12 290 99 60
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
  ul. Lema 7 7
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 349 11 03, fax. 12 290 99 60
  REGON: 35114314700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arm.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykończenie powierzchni elementów żelbetowych w obrębie wjazdów (pod estakadami) na poziomie płyty TAURON Arena Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykończenie powierzchni elementów żelbetowych w obrębie wjazdów (pod estakadami) na poziomie płyty TAURON Arena Kraków. Powierzchnie obejmują ogółem 48 słupów D = 60 cm i h = 5 m, 21 słupów D= 80 cm i h = 5 m, powierzchnie stropów wraz z powierzchnią boczną belek o wys. 55 cm o łącznej powierzchni ok. 5 800 m2 (podane z dokładnością +/- 5 %)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 49 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2000 zł przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.arm.krakow.pl/arm/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach