Przetargi.pl
wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - Etap I, znak sprawy: PN-05-2016

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 295 28 00 , fax. 12 295 28 04
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie
  ul. Reymonta 25 25
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 295 28 00, fax. 12 295 28 04
  REGON: 00032637400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - Etap I, znak sprawy: PN-05-2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie remontu budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - Etap I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN). 12.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-07-25 do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 30 1130 1150 0012 1266 9520 0005 Zamawiający przypomina, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (IMIM PAN). 12.3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12.4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4. oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.8 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. 12.9. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Sekretariacie IMIM PAN (pok. 226) a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach