Przetargi.pl
Adaptacja budynku usługowego na potrzeby biblioteki w Sromowcach Wyżnych 2

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach ogłasza przetarg

 • Adres: 34-440 Kluszkowce, ul. Stanisława Bochnaka 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2650369 , fax. 18 2650369
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach
  ul. Stanisława Bochnaka 24 24
  34-440 Kluszkowce, woj. małopolskie
  tel. 18 2650369, fax. 18 2650369
  REGON: 49273039000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku usługowego na potrzeby biblioteki w Sromowcach Wyżnych 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach budynku usługowego na potrzeby biblioteki. Zakres prac obejmuje wykonanie: - robót budowlanych wykończeniowych - robót instalacyjnych wod. kan. - robót instalacyjnych c.o. - robót instalacyjnych elektrycznych - wentylacji mechanicznej - dostawa i montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych - ocieplenie stropu poddasza - zagospodarowanie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 PLN). 2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.06.2016 r. do godz. 10.00. 3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pieniński Bank Spółdzielczy Nr konta: 78 8817 0000 2002 0209 0434 0101 z dopiskiem: wadium - Adaptacja budynku usługowego na potrzeby biblioteki w Sromowcach Wyżnych; W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, pok. nr 12. 6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czorsztyn.pl; http://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach