Przetargi.pl
Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego przy istniejącym boisku sportowym na działce nr 659/226 obr. 3 w miejscowości Myślenice - roboty wykończeniowe

Urząd Miasta i Gminy Myślenice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, Rynek 8/9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6392300 , fax. 012 6392305
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
  Rynek 8/9 8/9
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 012 6392300, fax. 012 6392305
  REGON: 00052549300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego przy istniejącym boisku sportowym na działce nr 659/226 obr. 3 w miejscowości Myślenice - roboty wykończeniowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego przy istniejącym boisku sportowym na działce nr 659/226 obr. 3 w miejscowości Myślenice - roboty wykończeniowe. 2.W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą roboty budowlane, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty wykończeniowe w budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym Górki, w tym: a)dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, b)wykonanie instalacji wod-kan, elektrycznej i wentylacji, c)wykonanie ocieplenia ścian, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, posadzki oraz wyposażenie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III niniejszej SIWZ - Przedmiar Robót, Dokumentacja Projektowa. 4. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Forma wadium. 1)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)gwarancjach bankowych d)gwarancjach ubezpieczeniowych e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.). 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i-lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji-poręczenia (Zamawiającego), gwaranta-poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji-poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b)przytoczenie nazwy niniejszego postępowania c)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją- poręczeniem d)kwotę gwarancji-poręczenia e)termin ważności gwarancji-poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą f)zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji-poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: (i)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g)gwarancja-poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia; h)Gwarancja-poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice Nr: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003 Tytuł przelewy musi wskazywać nazwę postępowania w związku z którym wnoszone jest wadium tj.: Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego przy istniejącym boisku sportowym na działce nr 659/226 obr. 3 w miejscowości Myślenice - roboty wykończeniowe. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć w oryginale dołączonym do oferty. Termin wniesienia wadium. 1)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2)W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2)Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie 3)Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 4)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach