Przetargi.pl
wykonanie remontu części budynków nr 2 i nr 4, położonych na terenie kompleksu koszarowego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 415 3210 , fax. 18 415 37 62
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
  ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5 5
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 415 3210, fax. 18 415 37 62
  REGON: 12303381400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karpacki.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu części budynków nr 2 i nr 4, położonych na terenie kompleksu koszarowego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest remont w budynkach nr 2 i nr 4 (na poziomie I i II piętra) położonych na działce o numerze ewidencyjnym 115/4 w obrębie 89, w Nowym Sączu. W zakres zamówienia wchodzą roboty wykończeniowe, roboty remontowe i renowacyjne, roboty w zakresie stolarki budowlanej, podłogi i posadzki, instalacje elektryczne i teletechniczne, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacje c.o., roboty malarskie i okładzinowe, roboty murarskie i murowe. Dokładną lokalizację i numerację pomieszczeń oraz wykonywanych w tych pomieszczeniach robót ujęto w opisie technicznym wykonania i remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla robót elektrycznych i teletechnicznych oraz w przedmiarach kosztorysów inwestorskich dla pozostałych robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1) 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) przy składaniu oferty na część nr 1 zamówienia, 2) 12 000,00 zł(słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) przy składaniu oferty na część nr 2 zamówienia, lub łącznie: 20 000,00 zł(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przy składaniu oferty na całość zakresu zamówienia. 3) Termin wniesienia wadium do dnia 01.07.2016 r. do godziny 12.30. 4) O spełnieniu warunku decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kow.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach