Przetargi.pl
Budowa zbiorników p.poż. na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul.Skarżyńskiego w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego : Ogrodzenie oraz budowa zbiorników p.poż. na terenie Osiedla Studenckiego Kraków ul.Skarżynskiego

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6282641 , fax. 012 6282072
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6282641, fax. 012 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zbiorników p.poż. na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul.Skarżyńskiego w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego : Ogrodzenie oraz budowa zbiorników p.poż. na terenie Osiedla Studenckiego Kraków ul.Skarżynskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch zbiorników przeciwpożarowych ( o zapasie wody 100m3 każdy) wraz z pomieszczeniem pomp oraz przynależnymi sieciami zasilającymi zbiorniki i budynki czterech Domów Studenckich na terenie osiedla studenckiego Politech
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15 500.00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. 1) Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia dysponuje osobami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, kierownikiem br. elektrycznej : w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych , kierownikiem br. sanitarnej : w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącymi do właściwej izby samorządu zawodowego. geodetą posiadającym uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjne i inwentaryzacyjne. 2) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej trzy roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł , odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem: daty, miejsca wykonania, zleceniodawcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. Rodzaj robót budowlanych ma dotyczyć obiektów budowlanych nie będących budynkami lub obiektami małej architektury jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, budowle ziemne, obronne ( fortyfikacje) ,ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu . 3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę niemniejszą niż 500 000,00 zł 4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające ich spełnienie wymienione w SIWZ, na zasadzie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) 2 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ), 3 dowód wniesienia wadium 4 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5 wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie (Załącznik nr 5 do SIWZ), 6 wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 6 do SIWZ), 7 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, (jeżeli dotyczy). 8 dokumenty stwierdzające uprawnienia : a. kierownika robót budowlanych b. kierownika br .sanitarnej c. kierownika br elektrycznej wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa dla kierowników poszczególnych branż, d. geodety wraz z zaświadczeniem o posiadaniu uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjne i inwentaryzacyjne. 9 polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 10 kosztorys ofertowy zawierający cenę ryczałtową, za cały przedmiot zamówienia, wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy 11 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach