Przetargi.pl
Budowa placów zabaw, siłowni oraz boisk sportowych w Gminie Olkusz

Miasto i Gmina Olkusz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61 , fax. 32 626 01 03, 626 02 34
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Olkusz
  ul. Rynek 1 1
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 32 626 01 00 w.311, 626 01 61, fax. 32 626 01 03, 626 02 34
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placów zabaw, siłowni oraz boisk sportowych w Gminie Olkusz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są zadania: Zadanie 1. Modernizacja płyty boiska przy szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu Zadanie 2. Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy szkole Podstawowej w Gorenicach Zadanie 3. Budowa boiska treningowego przy stadionie sportowym w Gorenicach - etap I Zadanie 4. Wykonanie toru rolkowego oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej - Osiedle Słowiki Zadanie 5. Wykonanie siłowni przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz w Dolince - Osiedle Młodych Zadanie 6. Budowa siłowni /Pod Chmurką/ w Zawadzie Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej. Jeżeli w projekcie budowlanym, przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany do udokumentowania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1: max. 90 dni od dnia podpisania umowy Zadanie 2, 3, 4, 5, 6: max. 60 dni od dnia podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: dla zadania 1: 4.200,00 zł - dla zadania 2: 2.600,00 zł - dla zadania 3: 1.400,00 zł - dla zadania 4: 2.700,00 zł - dla zadania 5: 2.400,00 zł - dla zadania 6: 650,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/id,240778.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach