Przetargi.pl
REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSTROWIE KRÓLEWSKIM

Gmina Rzezawa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-765 Rzezawa, ul. Długa 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6858600, 6858100, 6858120 , fax. 014 6858601
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzezawa
  ul. Długa 21 21
  32-765 Rzezawa, woj. małopolskie
  tel. 014 6858600, 6858100, 6858120, fax. 014 6858601
  REGON: 00054996700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSTROWIE KRÓLEWSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku remizy OSP w Ostrowie Królewskim. Zadanie związane jest z ochroną środowiska i realizowane jest w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2016. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 490/2 w Ostrowie Królewski, gmina Rzezawa. Budynek Remizy OSP Ostrów Królewski został wybudowany ok. 1980 roku. Jest wykonany w technologii tradycyjnej, budynek murowany, nieocieplony. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne zostały wykonane z podwójnej warstwy pustaka żwirowego, a ścianki działowe wykonane z cegły dziurawki. Dach drewniany dwuspadowy, pokryty blachą ocynkowaną. Jest to budynek niepodpiwniczony, jednopiętrowy z poddaszem nieużytkowym. Zaliczony jest on do budynków średniowysokich, wysokość obiektu to ponad 10 m. Jego kubatura wynosi: 1 174,00 m3, a powierzchnia użytkowa (wymagająca ogrzewania) to 385,84 m2. Z uwagi na brak ocieplenia budynku występują duże straty ciepła, a także częste awarie systemu grzewczego powodujące zamarzanie wody co, uniemożliwia to m.in. utrzymanie samochodu w gotowości bojowej. Stolarka okienna i drzwiowa jest w bardzo złym stanie i wymaga wymiany. Ściany, stropy maja niezadowalający współczynnik przenikania ciepła. W związku, z tym należy je ocieplić, tak aby spełniały obowiązujące normy. W związku z tym, że grzejniki żeliwne są w bardzo złym stanie technicznym planuje się je wymienić. Obecnie ciepła woda pochodzi z gazowego podgrzewacza przepływowego. Planuje się wymianę kotła gazowego c.o. na dwufunkcyjny. Obecnie instalacja c.o. zasilana jest z węzła cieplnego, znajdującego się w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy. Istniejącym źródłem ciepła dla instalacji w budynku są dwa kotły gazowe zlokalizowane w kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Przewody przeprowadzone są po ścianach, nieocieplone. Instalacja c.o. wyposażona jest w grzejniki żeliwne, które są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają całościowej wymiany. Wg stanu obecnego ciepła woda użytkowa przygotowywana jest miejscowo w podgrzewaczu gazowym przepływowym. W ramach zadania: - modernizacji i dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano obieg instalacji centralnego ogrzewania dwururowej, z rozdziałem trójnikowym. Instalacja zasilana będzie wodą, grzewczą przygotowaną w kotłowni na parterze budynku. Zaprojektowano również kocioł gazowy w pomieszczeniu kotłowni na parterze z możliwością włączenia osobnego obwodu instalacji zasilanej z kotła z pomieszczenia gospodarczego. Jest to kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania. Obieg centralnego ogrzewania będzie zasilał grzejniki wodne (ze względu na zły stan techniczny zaplanowano ich całościową wymianę). Pomieszczenia będą ogrzewane za pomocą grzejników płytowych stalowych. System obejmuje rozprowadzenie czynnika z poziomu parteru pionami na poziom poddasza. Dla potrzeb centralnej wody użytkowej istnieje możliwość podłączenia zasobnika do nowo projektowanego kotła. Elementami regulacyjnymi dla grzejników będą zawory termostatyczne z nastawą wstępną. Na powrocie przewidziano zawory odcinające. Zasilanie grzejnika przewidziano od ściany. Prace te zapewnią poprawę sprawności instalacji c.o. oraz zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. - termomodernizacji parametrów współczynnika przenikania ciepła, oporu cieplnego przegród oraz przede wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze budynku Remizy OSP Ostrów Królewski planuje się wykonanie prac polegających na ociepleniu zewnętrznych ścian budynku styropianem grubości 15 cm wraz z wyprawką elewacyjną, ocieplaniu fundamentów, ocieplanie stropu (W2) granulowaną wełną mineralną o grubości 20 cm (metoda wdmuchiwania), a drugiego stropu (W3) granulowaną wełną mineralną o grubości 12 cm (metoda wdmuchiwana). Planuje się również wykonać wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Głównym celem zadania jest poprawa izolacyjności i efektywności cieplnej/energetycznej budynku. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w sposób pozwalający na użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 9: Przedmiar robót Załącznik nr 10: Dokumentacja projektowa Załącznik nr 11: STWiORB Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i ich producentów należy stosować jako wyznaczniki minimalnych wymagań jakie stawia zamawiający tym materiałom. Użyte przez oferenta materiały muszą mieć parametry nie gorsze niż opisane w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających parametry jakościowe, bądź użytkowe tych materiałów lub urządzeń. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzucenia oferty z powodu zastosowania nierównoważnych materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. dnia 10.08.2016 r. godz. 8:00 w wysokości: 7 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Za dotrzymanie tego terminu uważa się datę wpływu wadium na konto Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gminę Rzezawa nr 35 8591 0007 0080 0000 0042 0024 z dopiskiem: Wpłata wadium - Remont budynku remizy OSP w Ostrowie Królewskim. 5. Gwarancje lub poręczenia należy wystawić na: Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku poręczenia lub gwarancji - oryginał należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa z dopiskiem: Wpłata wadium - Remont budynku remizy OSP w Ostrowie Królewskim. 7. Potwierdzenie wpłaty wadium wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego) należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji można włożyć do koperty z ofertą jako odrębny dokument. 8. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą - zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz przesłanki do jego zatrzymania przez Zamawiającego określone zostały w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 10. Przesłanki zatrzymania wadium zawarte w art. 46 ustawy Pzp: 4a.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzezawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach