Przetargi.pl
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce

Gmina Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35 , fax. 033 879 20 92
 • Data zamieszczenia: 2015-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnica
  ul. Krakowska 109 109
  34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie
  tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, fax. 033 879 20 92
  REGON: 00053781700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna w Kopytówce

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce obejmuje w szczególności: - izolację fundamentów -67m2 - wykonanie elewacji - docieplenia ścian - 524,90 m2 - wymianę bram garażowych - 2 szt. - montaż rur spustowych i osprzętu na elewacji - 1 kpl - wykonanie opaski z kostki brukowej - 54,16 m2 Zadanie, które będzie realizowane, zostało określone w przedmiarze robót, ogólnej charakterystyce zakresu prac - załącznik nr 10 do SIWZ oraz w dokumentacji technicznej -załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach