Przetargi.pl
Dostosowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 do potrzeb Biura Obsługi Interesanta oraz Pokoju przesłuchań osób nieletnich

Sąd Rejonowy w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 2612612 , fax. 0-18 2612612
 • Data zamieszczenia: 2014-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Nowym Targu
  ul. Ludźmierska 29 29
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 0-18 2612612, fax. 0-18 2612612
  REGON: 00032282100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 do potrzeb Biura Obsługi Interesanta oraz Pokoju przesłuchań osób nieletnich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu do potrzeb Biura Obsługi Interesanta oraz Pokoju przesłuchań osób nieletnich Zakres prac koniecznych do wykonania w pomieszczeniu dla Biura Obsługi Interesanta: - wykonanie i montaż ścianki aluminiowej przeszklonej szkłem matowym zgodnie z rysunkiem (zał. nr 9 do siwz) - wypełnienie powierzchni pomiędzy ścianką aluminiową a słupem ścianką z płyt g-k, - wykonanie podestu drewnianego na którym będzie stało biurko, - wykonanie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej zabezpieczającej zejście do archiwum, - wykonanie dodatkowych kinkietów - malowanie całości pomieszczeń Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 7 do siwz). Zakres prac koniecznych do wykonania w pomieszczeniach Pokoju przesłuchań osób nieletnich Przeznaczenie pomieszczeń: - poczekalnia, - pomieszczenie przesłuchań dla nieletnich, - pomieszczenie do obserwacji i nagrywania. Zakres prac do wykonania: 1. poczekalnia: - ułożenie miękkiej wykładziny dywanowej, - malowanie pomieszczeń. 2. pomieszczenie przesłuchań dla nieletnich i pomieszczenie do obserwacji: - wykonanie otworu pomiędzy pomieszczeniami, - wstawienie okna stałego przeszklonego lustrem weneckim w konstrukcji stalowej, - wypełnienie konstrukcji wełną mineralną i płytami g-k, - malowanie pomieszczeń, - dostosowanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia oraz oprzewodowanie dla kamer i mikrofonów. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 8 do siwz) Zamawiający zwraca również uwagę na fakt, że wszystkie roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością w funkcjonowaniu sądu, pracy urzędników i poruszaniu się interesantów. Wszelkie utrudnienia z tym związane oraz dodatkowe koszty (np. koszt pracy zmianowej, pracy w godzinach popołudniowych i nocnych, praca w dni wolne od pracy, codzienne dokładne sprzątanie przed rozpoczęciem pracy sądu itp.) Wykonawca uwzględni w cenie oferty . Związana z tym będzie odpowiednia organizacja prac budowlanych tj. utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, wolnym od zagrożeń i przeszkód na ciągach komunikacyjnych; wykonywanie prac uciążliwych (hałaśliwe, pylące, wytwarzające drgania) poza godzinami pracy sądu i w dni wolne od pracy. Koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowytarg.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach