Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z projektem pn. Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul.J.Pawła II nr 4

Gmina Tuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0146525218 w. 12
 • Data zamieszczenia: 2015-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchów
  ul. Rynek 1 1
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 0146525218 w. 12
  REGON: 00052780700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z projektem pn. Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul.J.Pawła II nr 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane związane z budynkiem administracyjnym przy ul.J.Pawła II nr 4 , zlokalizowanego na działce nr 1548/6,1548/8 w Tuchowie, polegające na: adaptacji części pomieszczeń na parterze zgodnie z załączonym PB dla Szkoły Muzycznej .pomieszczenia socjalnego, wzmocnienia ścian pomieszczeń chronionych 2 szt na II piętrze, zamurowanie wnęk podokiennych,rozebranie okładzin ścian -boazeria, uzupełnienie i wyrównanie tynków we wszystkich pomieszczeniach oraz korytarzach i klatce schodowej całego budynku,gruntowanie i malowanie ścian i sufitów, zerwanie posadzek , wyrównanie , gruntowanie ułożenie posadzek z płytek i z tworzyw sztucznych,wstawienie drzwi w korytarzu na parterze ,rozebranie balustrad schodowych i montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej,montaż krat w 3 oknach. Uwaga : obecnie na obiekcie trwają prace remontowo-budowlane objęte przetargiem w 2014r ZP-271-20/2014 z dnia 12.08.2014 pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z projektem rozbudową i termomodernizacją budynku zlokalizowanego na działce nr 1548/6 i 1548/8 położonej w Tuchowie przy ul.Jana Pawła II nr 4 budynek administracyjny wszystkie dokumenty znajduja się na stronie www.tuchow.BIPTuchow//Zamówienia publiczne+ ogłoszenia Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 269420 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 W związku z powyższym prace remontowo-budowlane muszą być uzgodnione i skoor-dynowane z pracami trwającymi obecnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuchow.BIP Tuchow/Zamówienia publiczne+ogłoszenia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach