Przetargi.pl
Modernizacja i rozbudowa obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" ogłasza przetarg

 • Adres: 31-950 Kraków, os. Zgody 13a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 644 22 72 , fax. 12 644 22 72
 • Data zamieszczenia: 2016-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód"
  os. Zgody 13a 13a
  31-950 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 644 22 72, fax. 12 644 22 72
  REGON: 00070059400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moswschod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i rozbudowa obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na modernizacji i rozbudowie obiektu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód os. Szkolne 39 w Krakowie, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, złożoną przez Wykonawcę ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przy realizacji zamówienia winien uwzględnić zawarte w nich zapisy. Szczegółowy zakres całości zamówienia określają łącznie: przedmiary robót, wzór umowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty - wszystkie załączniki zostały wymienione w pkt 25 SIWZ. Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne producentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moswschod.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach