Przetargi.pl
Remont parkietu na korytarzu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 przy ul. Szujskiego 2 w Krakowie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 30-307 Kraków, ul. Barska 45
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2662967 , fax. 012 2662967
 • Data zamieszczenia: 2015-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
  ul. Barska 45 45
  30-307 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2662967, fax. 012 2662967
  REGON: 00019329800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswnr1krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont parkietu na korytarzu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 przy ul. Szujskiego 2 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje przełożenie istniejącego parkietu (deszczułki z odzysku 48,83m2; nowe2,58m2) z wymianą listew przypodłogowych na nowe (54,600 mb) i przygotowaniem podłoża.,3 krotne lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowym. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 5 oraz w załączonej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) zał. nr 7 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.soswnr1krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach