Przetargi.pl
Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu KST oraz naprawa i wymiana zużytych i uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu KST w Krakowie. Znak sprawy 15/VII/2015.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, ul. Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 616 74 19 , fax. 012 616 74 17
 • Data zamieszczenia: 2015-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  ul. Centralna 53 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w ruchu, prowadzenie bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu KST oraz naprawa i wymiana zużytych i uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu KST w Krakowie. Znak sprawy 15/VII/2015.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w ruchu, prowadzeniu bieżącej konserwacji, przeglądy okresowe systemu wentylacji dymowej w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz naprawa i wymiana zużytych oraz uszkodzonych urządzeń i podzespołów systemu wentylacji dymowej w tunelu KST w Krakowie. Żadna część zamówienia nie może być powierzana Podwykonawcom. Zakres zamówienia określa zał. nr 6 - zakres rzeczowy zadania. Szczegółowe wymagania, zakres obowiązków i warunki realizacji określa załącznik nr 2 do nin. SIWZ - istotne postanowienia umowy oraz pozostałe załączniki do SIWZ. b) Wymagany okres gwarancji na wykonane usługi wynosi co najmniej 12 miesięcy. Na wymienione podzespoły i urządzenia okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 637123202
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagania dotyczące wadium: 1) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100). 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855. 5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/. 7) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp). 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 ustawy Pzp, w wysokości 3% ceny ofertowej. W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto depozytowe Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. - nr rachunku: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855 oraz dostarczenia harmonogramu prac.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach