Przetargi.pl
Dostosowanie ciągów komunikacyjnych łączących skrzydła budynku przy ul. Ingardena 4 w Krakowie.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 662 60 53 , fax. 12 637 22 43
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ul. Podchorążych 2 2
  30-084 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 662 60 53, fax. 12 637 22 43
  REGON: 00000137600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie ciągów komunikacyjnych łączących skrzydła budynku przy ul. Ingardena 4 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych łączących skrzydła budynku przy ul. Ingardena 4 w Krakowie jako kolejnego etapu w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa budynku dydaktycznego przy ul. Ingardena 4 - Oleandry 6 w Krakowie, w zakresie: a) Dostosowania korytarzy głównych oraz przyległych korytarzy na poziomie parteru oraz I piętra. b) Dostosowania sanitariatów na parterze oraz I, II, III i IV piętrze do zmienionych warunków użytkowych w tym oświetleniowych i obowiązujących przepisów w związku z wybudowaniem przylegającego skrzydła budynku. Szczegółowy opis stanowią wytyczne techniczne do niniejszego SIWZ stanowiące Załącznik nr 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 32 000 zł..

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin zapłaty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach