Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. Remont drogi gminnej nr 349 ( 201522K), 888 ( 201538K ) tzw. Ostra Góra w Łękawce w km 0+000 do 0+830 Remont drogi gminnej nr 186 ( 201660K) tzw. wzdłuż boiska w Zbylitowskiej Górze w km 0+600 do 1+200 zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.

Gmina Tarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 688 01 34 , fax. 014 688 01 03
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnów
  ul. Krakowska 19 19
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 688 01 34, fax. 014 688 01 03
  REGON: 00055005400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. Remont drogi gminnej nr 349 ( 201522K), 888 ( 201538K ) tzw. Ostra Góra w Łękawce w km 0+000 do 0+830 Remont drogi gminnej nr 186 ( 201660K) tzw. wzdłuż boiska w Zbylitowskiej Górze w km 0+600 do 1+200 zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje między innymi: Tzw. Ostra Góra w Łękawce: uzupełnienie podbudowy wykonanie nawierzchni asfaltowej ułożenie korytek Tzw. wzdłuż boiska w Zbylitowskiej Górze: profilowanie podłoża uzupełnienie podbudowy wykonanie nawierzchni asfaltowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.tarnow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach