Przetargi.pl
Przebudowa ul. Bernasia we Włosienicy od ul. Rzecznej do ul. Strażaków

Urząd Gminy Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 849500 , fax. 033 8449510
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Oświęcim
  ul. Zamkowa 12 12
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 849500, fax. 033 8449510
  REGON: 00054046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Bernasia we Włosienicy od ul. Rzecznej do ul. Strażaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót: 1. wykonanie poszerzenia lewostronnego drogi do szer. 5,0m 2. wykonanie miejsc postojowych podłużnych od Hm 0+29,85 do Hm 0+56,97 3. wykonanie zabezpieczenia skarpy płytami drogowymi YOMB wzdłuż projektowanego chodnika i parkingu 4. wykonanie chodnika prawostronnego jako kontynuacji istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż ogrodzenia cmentarza od Hm 0+20,74 do skrzyżowania z ul. Bukową 5. wykonanie frezowania ul. Bernasia na odcinku 21 mb od skrzyżowania z ul. Rzeczną 6. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi 7. remont istniejących zjazdów indywidualnych 8. wykonanie zabezpieczenia skarpy płytami drogowymi YOMB na skrzyżowaniu z ul. Strażacką 9. wykonanie poboczy najazdowych z tłucznia kamiennego - kruszywa porfirowego 10. wykonanie prawostronnego pobocza z kostki brukowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukową do końca zakresu robót 11. zabudowa studni deszczowej na istn. Przepuście 12. wykonanie obustronnych korytek drogowych typu mulda na dł. 15 m wzdłuż ul. Bukowej 13. wycinka drzew w zakresie niezbędnym 14. regulację istniejącego systemu odwodnienia w celu prawidłowego odwodnienia jezdni i chodnika wraz z wykonaniem dodatkowych wpustów oraz wykonaniem ścianki czołowej prefabrykowanej na istniejącym przepuście 15. roboty zabezpieczające urządzenia uzbrojenia podziemnego Uwagi dodatkowe: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2013.poz. 907 z póź. zm.). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych. Roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz przedmiarem robót określającym przedmiot zamówienia oraz wymogami SIWZ. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca rozliczany będzie za przedmiot umowy wynagrodzeniem kosztorysowym, jedną fakturą wystawioną po odbiorze końcowym przeprowadzonym przez Zamawiającego Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres robót obejmuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, realizacji warunków określonych w opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, stosowania planu BIOZ, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do stanu poprzedniego. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem projekt organizacji ruchu na czas robót wraz z jego realizacją Wykonawca winien przedstawić atesty i aprobaty na materiały użyte w budowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia robót lub wprowadzenia robót zamiennych na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500.00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 PLN). 2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.07.2016r. do godz. 12:00. 3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a/ pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrychowie, O/Oświęcim 73 8110 1023 2003 0310 7884 0007; Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na w/w konto b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c/ gwarancjach bankowych; d/ gwarancjach ubezpieczeniowych; e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać nazwę przedmiotu zamówienia. 6 Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7 Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy w formie oryginału dołączyć do oferty lecz nie zszywać z nią trwale. 8 Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium na podstawie przesłanek wskazanych treści art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP 9 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będąca formą wniesienia wadium musi spełniać następujące wymagania: a: ustalać beneficjenta gwarancji b: określać kwotę gwarantowana w złotych polskich - określona w SIWZ c: określać termin ważności gwarancji - określony w SIWZ d:określać przedmiot gwarancji - określony w SIWZ e: być gwarancją nieodwoływaną, bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach