Przetargi.pl
Remont i modernizacja drogi gminnej Osiedle Brzyzek

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2754703 , fax. 018 2754977
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Zakopiańska 18 18
  34-424 Szaflary, woj. małopolskie
  tel. 018 2754703, fax. 018 2754977
  REGON: 49001550700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja drogi gminnej Osiedle Brzyzek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych będzie obejmował w szczególności roboty polegające na: - korytowanie dł. 300,00 m x szer. 2,76 m x gł. 0,50 m, - wywóz urobku w miejsce wskazane przez inwestora, - wykonanie podbudowy dolnej z pospółki gr. 30 cm x dł. 300,00 m x szer.3,50 m, - wykonanie podbudowy dolnej z tłucznia gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy górnej z klińca gr. 8 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szaflary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach