Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1391 K Ciężkowice - Staszkówka w miejscowości Ciężkowice - etap I

Urząd Gminy w Ciężkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6510051 , fax. 14 6510944
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Ciężkowicach
  ul. Tysiąclecia 19 19
  33-190 Ciężkowice, woj. małopolskie
  tel. 14 6510051, fax. 14 6510944
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug@ciezkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1391 K Ciężkowice - Staszkówka w miejscowości Ciężkowice - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1391K Ciężkowice- Staszkówka w miejscowości Ciężkowice. Etap I realizacji zadania obejmuje wykonanie odcinka - 240 mb , w km 0 + 840 - 1 + 080 ( km roboczy 0+000 - 0 + 240) jak na załączonej dokumentacji. Szczegółowy opis zakresu robót a) budowa krawężnika na całej długości chodnika oraz wyłukowaniu wjazdu o nawierzchni bitumicznej - ul. Wydymaj , b) budowa chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ograniczonego obrzeżem betonowym na ławie betonowej, c) poszerzenie jezdni do parametrów określonych w warunkach PZD, d) budowa kanalizacji deszczowej na długości 172m, e) budowę studni rewizyjnych i ściekowych, f) likwidacja przepustów pod wjazdami w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej, g) odcinkowe podparcie skarp palisadą betonową, h) przebudowa istniejących rowów przydrożnych, i) przebudowa istniejących wjazdów indywidualnych i publicznych - wydłużenie istniejącego przepustu pod drogą powiatową, oraz umocnienie wylotu płytami ażurowymi, j) utwardzenie pobocza kruszywem, W związku z budową chodnika zmieni się dotychczasowy sposób odwodnienia tego odcinka drogi. Zachodzi konieczność przebudowy istniejącego rowu przydrożnego polegającej na jego odsunięciu od krawędzi istniejącej jezdni w związku z poszerzeniem korpusu drogowego i nadaniu wymaganych spadków podłużnych. Z uwagi na ograniczenia terenowe, oraz skomplikowany układ terenu, odwodnienie terenów przyległych oraz częściowi jezdni, projektowane jest, przy pomocy betonowych elementów odwadniających tj. korytek typu trójkątnego, bezpośrednio przy jezdni oraz korytek trapezowych, głównie dla odwodnienia terenu. Przewidywany zakres robót: a) roboty pomiarowe, b) roboty rozbiórkowe, c) zdjęcie humusu, d) roboty ziemne, e) wykonanie kanalizacji, f) wykonanie studni kanalizacyjnych, g) wykonanie studni ściekowych, h) wykonanie przykanalików i) zasyp wykonanych urządzeń podziemnych j) wykonanie podbudowy nawierzchni, chodnika, k) wykonanie poszerzenia drogi l) ułożenie krawężników i obrzeży m) ułożenie palisady betonowej n) wykonanie odcinkowego drenażu na skarpie za chodnikiem o) ułożenie nawierzchni z kostki na chodniku, zjazdach p) wykonanie umocnień rowów korytkami q) uporządkowanie przyległego terenu r) humusowanie przyległego terenu i obsiane trawą s) zamierzenie powykonawcze Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Projekt budowlany, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Ciężkowicach ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice w Kasie pok. 24, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 4. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach