Przetargi.pl
BZP.271.38.2016 wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane.

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2020448 , fax. 018 2020448
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2020448, fax. 018 2020448
  REGON: 00065494800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP.271.38.2016 wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane : Zadanie 1- zakres remontów obejmuje następujące ulice na terenie miasta Zakopane: 1.ul. Szymony 2.ul. Jana Pawła II 3.ul. Stary Kamieniec Charakterystyka i zakres robót dla Zadania I : -frezowanie nawierzchni, -wyrównanie nawierzchni, -wykonanie nakładki z asfaltobetonu, -regulację pionowa studni, -regulację pionową studni z wymianą włazu, -przebudowa studni wraz z wymianą włazu, -wykonanie dolnej w-wy podbudowy grubości 20 cm, -wykonanie górnej w-wy podbudowy grubości 15 cm, -ułożenie krawężników, -wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce piaskowej i betonowej, -uzupełnienie poboczy grubości 6 cm, -układanie betonowych płyt drogowych -inne nie wyszczególnione prace konieczne do wykonania. Zadanie 2- zakres remontów obejmuje następujące ulice na terenie miasta Zakopane: 1.ul. Szkolna 2.ul. Krzeptówki Stare 3.ul. Kościelna Charakterystyka i zakres robót dla Zadania 2 : -frezowanie nawierzchni, -wyrównanie nawierzchni, -wykonanie nakładki z asfaltobetonu, -regulację pionowa studni, -regulację pionową studni z wymianą włazu, -przebudowa studni wraz z wymianą włazu, -wykonanie dolnej w-wy podbudowy grubości 20 cm, -wykonanie górnej w-wy podbudowy grubości 15 cm, -ułożenie krawężników, -wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podsypce piaskowej i betonowej, -uzupełnienie poboczy grubości 6 cm, -inne nie wyszczególnione prace konieczne do wykonania. Przedmiot zamówienia poszczególnych Zadań opisuje załącznik nr 1 do siwz na który składają się : - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), - przedmiar robót - formularz ofertowo-cenowy Przedmiotem zamówienia jest również taki element składowy nieujęty w STWiOR bez wykonania, którego odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn prawnych i technicznych. 3.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem danego zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w STWiOR pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Szczegółowy rodzaj zamawianych robót danego Zadania określają przedmiary zawierające przewidywane ilości planowanych robót . Ilości robót podane w przedmiarze są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie. Wstępny zakres i rodzaj zamawianych robót na poszczególnych ulicach będą każdorazowo określane przez zamawiającego w przekazywanym na piśmie zleceniu częściowym. Wykonane na podstawie zlecenia częściowego roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie ofertowym(formularz ofertowo-cenowy) . W przypadku konieczności wykonania robót nie ujętych w zestawieniu uzgodnionych cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowo-cenowym możliwe będzie ich skalkulowanie na podstawie składników cenotwórczych (roboczogodzina ,koszty zakupu, koszty ogólne i zysk) podane przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym ( formularzu ofertowo-cenowym) Roboty objęte danym Zadaniem należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości : dla Zadania 1- 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla Zadania 2- 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.1804). Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 85124047481111000048718666 Wadium ma znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert 12 sierpnia 2016 r. do godz. 12°° Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj.12 sierpnia 2016 r. do godz. 12°° w Biurze ds. zamówień publicznych pok. nr 8 (parter). UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakopane.eu pod linkiem Zamówienia publiczne postępowania poniżej wartości art.11.8
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach