Przetargi.pl
Remont ul. Murarskiej w Tarnowie

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6883100; 6883101 , fax. 14 6883115
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
  ul. Bernardyńska 24
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6883100; 6883101, fax. 14 6883115
  REGON: 12268012100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Murarskiej w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont ul. Murarskiej w Tarnowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do potoku Strusinka. 2. Zadanie polegać będzie między innymi na: 2.1. przebudowie ulicy Murarskiej na długości 269,5 m (od km 0+003,5 do km 0+272), 2.2. budowie nowego odcinka ulicy Murarskiej na jej przedłużeniu (od km 0+272 do km 0+320,) 2.3. budowie zjazdów indywidualnych szer. 4,5 m w pasie drogowym, 2.4. przebudowie części istniejącego ogrodzenia działki nr 61_2 polegająca na rozbiórce ogrodzenia na dług. 35,2 m + 2 x 2,6 m i wykonaniu ogrodzenia na długości 35,2 m, 2.5. budowie odwodnienia ulicy Murarskiej polegającą na wykonaniu sieci kanalizacji opadowej do potoku Strusinka, 2.6. przebudowie istniejącego odcinka sieci wodociągowej na dług. 48,5m, 2.7. budowie drenu długości 49 m wraz z rowem chłonnym podłączonego do studni chłonnej fi 80 cm, osłaniającego ul. Murarską od spływającej wody opadowej z dz. nr 45, 2.8. wykonaniu odwodnienia liniowego dł. 6,0 m osłaniającego ul. Murarską od spływającej wody opadowej z dz. nr. 44/6 nachylonej do ulicy ok. 15%, 2.9. zabezpieczeniu istniejących sieci, 2.10. przebudowie chodnika o pow. 20 m2 przy ul. Braci Saków, 2.11. wykonanie odcinka sieci nN oświetlenia drogowego: a) budowę 11 szt. słupów metalowych prostych sześciokątnych typu S-60 oraz 1 szt. typu S60P, b) wykonaniu linii kablowej YAKY 3 x 35 mm2 na odcinku od istn. słupa nr 101 do projektowanego L12 o długości ok. 423 mb, c) zamocowaniu na słupie L1 skrzynki oświetlenia ulicznego SOU, d) zabudowie 12 szt. opraw typu SGS 103 z lampami SON-TPP 170W wraz z podłączeniem. 2.12. Dodatkowo należy wykonać: a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Łącznie z inwentaryzacją należy opracować niezbędne dokumenty potrzebne do zmiany w ewidencji gruntów użytku, oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wyburzeń, b) zatwierdzony Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w terminie wyznaczonym do składania ofert. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rozszerzenie rękojmi na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/zdik
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach