Przetargi.pl
Modernizacja drogi powiatowej nr 1741K - ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie na długości 429 m

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8734200 , fax. 033 8232433
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 033 8734200, fax. 033 8232433
  REGON: 07218342100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi powiatowej nr 1741K - ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie na długości 429 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi powiatowej nr 1741K - ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie na długości 429 m Roboty polegają na: robotach rozbiórkowych (krawężniki wraz z ławami, chodniki z płyt betonowych, nawierzchnia z kostki brukowej, obrzeża), wywozie gruzu, wykonaniu ławy pod krawężniki z betonu, ułożeniu krawężników betonowych, ułożeniu obrzeży betonowych, wykonaniu korytowania pod chodnik, profilowaniu nawierzchni pod chodnik, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, regulacji pionowej studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych, studzienek zaworów wodociągowych, studzienek teletechnicznych, frezowaniu nawierzchni bitumicznej, oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej, wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, wykonaniu ścieku z kostki betonowej, wykonaniu oznakowania poziomego, ścięciu i uzupełnieniu poboczy materiałem kamiennym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach