Przetargi.pl
Konserwacja dolnego stanowiska zapory wraz z korytem przelewu powierzchniowego i kanałem ulgi. Konserwacja i wycinka zakrzaczeń na zaporach ziemnych zbiornika - Zbiornik Wodny Czaniec

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
  REGON: 35711356100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja dolnego stanowiska zapory wraz z korytem przelewu powierzchniowego i kanałem ulgi. Konserwacja i wycinka zakrzaczeń na zaporach ziemnych zbiornika - Zbiornik Wodny Czaniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja dolnego stanowiska zapory wraz z korytem przelewu powierzchniowego i kanałem ulgi. Konserwacja i wycinka zakrzaczeń na zaporach ziemnych zbiornika - Zbiornik Wodny Czaniec. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 74275,74 PLN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112134
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 3. a) załączą do oferty wykaz wykonanych (zakończonych) przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót o charakterze podobnym do robót objętych zamówieniem, oraz dokumenty (np. listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające należyte wykonanie zadań przedstawionych w ww. wykazie, b) załączą do oferty uprawnienia kierownika robót - jedne z wymienionych w pkt. 4 g, c) załączą do oferty oświadczenie kierownika robót d) załączą do oferty zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika robót. e) udokumentują doświadczenie zawodowe kierownika robót - należy wykazać minimum trzyletnie doświadczeniem w kierowaniu robotami. f) załączą do oferty harmonogram rzeczowo - finansowy Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane według zasady spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia w materiałach ofertowych dokumentów, o których mowa w punktach poniżej. Dokumenty wymienione w pkt. 4 b należy składać w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, zaś pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 4 należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) aktualny na dzień składania ofert dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego, czyli odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy składającego ofertę. W/w dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. W przypadku spółek cywilnych wymagana jest umowa spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy składającego ofertę - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wymienione w dokumencie określonym w pkt. 4 a SIWZ, c) wykaz (wymagany oryginał) wykonanych (zakończonych) przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót o podobnym charakterze do robót objętych zamówieniem, d) dokumenty (np. listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego) wydane przez inwestora robót, potwierdzające, że wykonane zamówienia, o których mowa w pkt. 4 i SIWZ zostały wykonane należycie - należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie takich zadań, w zakresie których znajdowały się roboty o podobnym charakterze do robót objętych zamówieniem, e) oświadczenie kierownika robót (wymagany oryginał) zawierające zobowiązanie do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, f) opis (wymagany oryginał) doświadczenia zawodowego kierownika robót - należy wykazać minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami o podobnym charakterze do robót objętych zamówieniem g) uprawnienia budowlane - jedne z poniżej wymienionych: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, nadane z mocy art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami), lub równoważne nadane wcześniej, h) zaświadczenie o przynależności kierownika robót do Izby Inżynierów Budownictwa, i) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ. j) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. oraz zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. k) oświadczenie stanowiące zał. nr 2 do SIWZ, l) oświadczenie stanowiące zał. nr 6 do SIWZ ł) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, m) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, n) zezwolenie dla wykonawcy lub osoby, za pomocą której wykonawca wykonuje zamówienie zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, wydane na podstawie art.28 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - T. jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późn. zm., lub zezwolenie równoważne, obejmujące zbieranie i transport odpadów, o którym mowa w art.31 ust.1 i art. 32 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, lub zezwolenie właściwego wójta (prezydenta, burmistrza) na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3 i art.9 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - T. jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 z późn. zm.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach