Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA: TWORZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO - MAŁOPOLSKI ODCINEK SZLAKU FRONTU WSCHODNIEGO I WOJNY ŚWIATOWEJ- ETAP I

Gmina Sękowa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-307 Sękowa, Sękowa 252
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3518016 w. 29 , fax. 18 3540310
 • Data zamieszczenia: 2015-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sękowa
  Sękowa 252 252
  38-307 Sękowa, woj. małopolskie
  tel. 18 3518016 w. 29, fax. 18 3540310
  REGON: 49189268200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sekowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA: TWORZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO - MAŁOPOLSKI ODCINEK SZLAKU FRONTU WSCHODNIEGO I WOJNY ŚWIATOWEJ- ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu terenu, wykonaniu i montażu elementów małej architektury oraz tablic informacyjnych w ramach zadania: Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - etap I - finansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112134
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sekowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach