Przetargi.pl
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzuchowej

Gmina Pleśna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-171 Pleśna, Pleśna 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6798170 , fax. 014 6798947
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pleśna
  Pleśna 240 240
  33-171 Pleśna, woj. małopolskie
  tel. 014 6798170, fax. 014 6798947
  REGON: 85166092100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzuchowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24m x 44m, nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej miejscowości Rzuchowa. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Mur oporowy z pracami ziemnymi i wcięciem się w istniejąca skarpę b) Boisko sportowe: prace ziemne, wymiana drenażu, podłoże pod nawierzchnię poliuretanową, c) Prace dotyczące mocowania elementów wyposażenia boisk d) Warstwy wierzchne poliuretanowe e) Wyposażenie boisk f) Ogrodzenie, piłko chwyty g) Stojak rowerowy Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45111213-4 roboty w zakresie oczyszczania terenu 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 45111213-4 roboty w zakresie kształtowania boisk sportowych 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. przedmiar robót (kosztorys ofertowy), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa. 3. Sposób wykonania zamówienia: a) Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót, b) w czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt, c) Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót), d) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 4. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w przedmiarach, gdzie zostały wymienione pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku składania oferty równoważnej, należy zachować parametry i wymogi nie gorsze niż określone w projekcie budowlanym, przedmiarze robot i specyfikacji technicznej. 5. Przedmiot zamówienia jest planowany do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112134
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub http://bip.malopolska.pl/ugplesna/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach