Przetargi.pl
Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr 7 Kraków - Chyżne na odcinku od km 761+200 do km 761+640 w miejscowości Chyżne

Gmina Jabłonka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-480 Jabłonka, ul. 3 Maja 1/206
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2611146 , fax. 018 2652468
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonka
  ul. 3 Maja 1/206 1/206
  34-480 Jabłonka, woj. małopolskie
  tel. 018 2611146, fax. 018 2652468
  REGON: 00054325500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr 7 Kraków - Chyżne na odcinku od km 761+200 do km 761+640 w miejscowości Chyżne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej nr 7 Kraków - Chyżne na odcinku od km 761+200 do km 761+640 w miejscowości Chyżne Dokumentacja techniczna jest udostępniona bezpłatnie w wersji elekt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie pobiera WADIUM
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt 1-4 wyżej wymienionej ustawy Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: a/ Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub zamiennik dla wykonawcy z zagranicy b/ aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zamiennik dla Wykonawcy z zagranicy c/ Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych - zał. nr 4 do SIWZ W celu potwierdzenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a/ Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi dysponować min jednym, pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzji o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodowej. W przypadku gdy uprawnienia/wykształcenie uzyskane nie obejmuje branży zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z uprawnieniami należy przedstawić stanowisko właściwej Izby co do zakwalifikowania posiadanego wykształcenia jako odpowiedniego lub pokrewnego dla specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (zgodnie z §29 Rozporządzenia ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. Nr 83 poz. 578). b/ pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. a wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował W celu potwierdzania, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a/ Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych - zał. nr 4 do SIWZ W celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy a/ Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych - zał. nr 4 do SIWZ Ponadto Wykonawca powinien załączył do oferty : a/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru, - zał. nr 1 do niniejszej SIWZ. b/ pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej c/ Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót - zał. nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokumenty o których mowa w §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r (Dz. U. nr 87, poz. 605 z dnia 24 maja 2006r) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach