Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na terenie dzielnicy XVIII i XIII miasta Krakowa

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, ul. Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 616 74 19 , fax. 012 616 74 17
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  ul. Centralna 53 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa oświetlenia na terenie dzielnicy XVIII i XIII miasta Krakowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie oświetlenia na terenie 2 dzielnic miasta Krakowa. Zakres zamówienia polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu oświetlenia ulicznego. a) Część 1 obejmuje Dzielnicę XVIII - teren Os. Krakowiaków 28÷ 29; Os. Stalowe 6 i 5 oraz 11; Os. Szkolne 13, Os. Wandy 18, Os. Na Skarpie 64. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego. b) Część 2 obejmuje Dzielnicę XIII - ul. Goszczyńskiego. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty te należy zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). c) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach