Przetargi.pl
Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka ulica 1-go Maja

Gmina Jabłonka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-480 Jabłonka, ul. 3 Maja 1/206
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2611146 , fax. 018 2652468
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonka
  ul. 3 Maja 1/206 1/206
  34-480 Jabłonka, woj. małopolskie
  tel. 018 2611146, fax. 018 2652468
  REGON: 00054325500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka ulica 1-go Maja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka ulica 1-go Maja zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami. 2. Zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 2.1. Zakres prac jest następujący: W ramach zadania pod nazwą Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka ulica 1-go Maja należy wykonać: Sieć oświetlenia ulicznego przy ulicy 1-go Maja realizuje się poprzez budowę nowego odcinka sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego z zabudową opraw oświetleniowych jako wydzielona sieć, w nawiązaniu do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji transformatorowej Jabłonka 1( S-6108). Pomiar energii elektrycznej oraz sterowanie wykonane będzie z wykorzystaniem szafki oświetlenia SON-1F zabudowanej na konstrukcji stacji transformatorowej. Na projektowanym odcinku zaprojektowano zabudowę 7 opraw Nano ze źródłami światła o mocy 70W. Dokumentacja: Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym przez firmę Biuro Projektów ELTOR-PROJEKT spółka z o.o 30-720 Kraków ul. Saska 25, rysunek 11.9.2009. 1.2. Dokument uprawniający do wykonania zadania-Decyzja nr 1202/09 z dnia 02.12.2009 roku Starosty Nowotarskiego znak Ba-73510/1155-J/09. Uwaga: 1.Na wykonane prace należy wykonać dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać: protokoły pomiarów uziemień, protokoły badania oporności instalacji, protokoły montażu ustojów w miejscach przewidzianych do ich montażu w dokumentacji projektowej, dokumentację geodezyjną powykonawczą. Kierownik budowy wskazany przez wykonawcę odpowiedzialny jest za prawidłowe prowadzenie Dziennika Budowy. Na całość prac należy dokonać niezbędnych wyłączeń po ich opłaceniu przez wykonawcę w Rejonie Energetycznym w Nowym Targu. 2. Termin wykonania zadania, do 30 czerwca 2016 roku. 3. Szczegółowy zakres prac precyzuje, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty), opis przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 4. CPV 45.31.61.00 - 6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.31.43.00 - 4 instalowanie infrastruktury okablowania 45.23.22.00 - 4 roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 8 do SIWZ Przedmiary robót(przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) Załącznik Nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa 6. Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń, jakie przytoczono w projekcie budowlanym, przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy, z możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami, co najmniej równorzędnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych Standardów technicznych i jakościowych oraz odpowiadają opisowi zamówienia i nie powodują naruszenia warunków, na podstawie, których wydano decyzję - pozwolenia na budowę. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, aprobaty certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. 7. Jeżeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót projektant określił parametry materiałów lub urządzeń przez podanie ich nazw lub producentów, w ofercie należy przyjąć wskazane materiały i urządzenia lub równoważne o parametrach nie niższych niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ofertom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen oraz innymi odpowiednimi szczegółami). Użyte do budowy materiały muszą posiadać odpowiednie atesty wydane przez uprawnione instytucje. W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ją na własny koszt i przedstawić do akceptacji projektantowi, który wykonał dokumentację, na podstawie, której przygotowano przetarg. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do uzyskania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń. 8. Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min. 36 miesięcy od dnia następnego po odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) na zasadach oraz w jednej z form określonych w SIWZ. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Jabłonka Nr 74 8798 0002 0000 0000 0026 0014 z dopiskiem wadium przetargowe na Budowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka ulica 1-go Maja. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1 34-480 Jabłonka - kasa UG w pok. 105 lub dołączyć do oferty. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 27.05.2016 roku do godz. 12:00. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach