Przetargi.pl
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka-Bory, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna

Gmina Jabłonka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-480 Jabłonka, ul. 3 Maja 1/206
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2611146 , fax. 018 2652468
 • Data zamieszczenia: 2016-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonka
  ul. 3 Maja 1/206 1/206
  34-480 Jabłonka, woj. małopolskie
  tel. 018 2611146, fax. 018 2652468
  REGON: 00054325500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka-Bory, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac jest następujący: A. Wieś Jabłonka -Bory Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego o mocy 70W. STTR nr 23(6326), słup nr 63 ul Staszica i słup nr 41 i 47 ul Zagrodowa Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 200 mb. Warunki techniczne nr WP/012357/2016/009/R06 z dnia 22 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu. B. Jabłonka 1.Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy B Prusa. Sieć oświetlenia ulicznego przy ulicy B. Prusa realizuje się poprzez budowę wydzielonej sieci napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego z zabudową opraw oświetleniowych. Planuje się posadowić 21 słupów oraz zabudowę 21 latarń oświetleniowych. Zasilanie projektowanego odcinka sieci oświetlenia ulicznego realizowane będzie z istniejącej stacji transformatorowej Jabłonka 2( 6109). Pomiar energii elektrycznej oraz sterowanie wykonane będzie z istniejącej szafki oświetlenia zabudowanej na w/w stacji trafo. Na projektowanym odcinku należy zamontować oprawy ze źródłami światła o mocy 70W typu NANO. Projektowana sieć oświetlenia ulicznego przy ulicy B. Prusa krzyżuje się z istniejącą siecią napowietrzną średniego napięcia 15KV w dwóch miejscach. Z uwagi na brak wymaganego obostrzenia 2o na sieci SN w tych miejscach projektowaną sieć oświetlenia ulicznego należy wykonać kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2. Warunki techniczne nr WP/012349/2016/009/R06 z dnia 22 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu. 1.1. Dokumentacja: Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym przez firmę Biuro Projektów ELTOR-PROJEKT spółka z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25. rysunki 4./9//2009 i 5/9/2009. 1.2. Dokument uprawniający do wykonania zadania-Decyzja nr 1202/09 z dnia 02.12.2009 roku Starosty Nowotarskiego znak Ba-73510/1155-J/09 2.Montaż 21 lamp oświetlenia ulicznego o mocy 70W w następujących miejscach: -słup nr 114,115,116,117 ul Babiogórska, słup nr 105 ul Kępowa, słup nr 316 i 319 ul Dr Pawlaka, słup nr 125,123,122, 119 ul. Nawodnia, STTR nr 17 Jabłonka(6320) . Lampy, sodowe o mocy 70W- szt 11 Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 450 mb. Warunki techniczne nr WP/012345/2016/009/R06 z dnia 22 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu, -słup nr 126 ul. B. Prusa, słup nr 221 ul. Kręta , słup nr 430 ul Krakowska, STTR nr 16 (6319) Jabłonka. Lampy sodowe o mocy 70W każda szt 3. Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 200 mb, -słup nr .31B ul 1 Maja , STTR nr 1 (6108) Jabłonka . Lampa sodowa o mocy 70W, szt 1 Warunki techniczne nr WP/012148/2016/009/R06 z dnia 19 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu, -słup nr 125 ul Na Skarpie, STTR nr 11(6682) Jabłonka. Lampa sodowa o mocy 70W szt 1.Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości mb.200mb Warunki techniczne nr WP/012047/2016//009/R06 z dnia 19 lutego 2016 roku, wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu, -słup nr 104 i 106 ul. Łąkowa STTR nr 10(6689) Jabłonka. Lampy sodowe o mocy 70W-2 szt, Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 150 mb. Warunki techniczne nr WP/012065/2016//009/R06 z dnia 19 lutego 2016 roku, wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu, - słup nr 224/2 i 224/4 ul. Ks. Fr. Machaja STTR nr 14 (6313) Jabłonka Lampy sodowe o mocy 70W-2 szt, Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 200 mb. Warunki techniczne nr WP/012305/2016/009/R06 z dnia 22 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu, - słup nr 106 ul. Leśna. Lampa sodowa o mocy 70W. STTR nr 21(6324) Warunki techniczne nr WP/012089/2016/009/R06 z dnia 19 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu. Razem 21 lamp energooszczędnych sodowych o mocy 70W , przewód AsXSn 2x25mm2 1200mb. C. Wieś Lipnica Mała. 1. Montaż 10 lamp oświetlenia ulicznego w następujących miejscach : -słup o nr 204 i 209 STTR nr 13(6967) Lipnica Mała. Lampy, sodowe o mocy 70W szt 2. Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 150mb. Warunki techniczne nr WP/012167/2016//009/R06 z dnia 19 lutego 2016 roku wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu, -słup o nr 216,220,221,224 STTR nr 7 (6673) Lipnica Mała . Lampy sodowe o mocy 70W-4 szt, -słup o nr 338,339,i 343 STTR nr 4 (6670)Lipnica Mała. Lampy sodowe o mocy 70W-3 szt, Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 200mb. Warunki techniczne nr WP/012286/2016//009/R06 z dnia 22 lutego 2016 roku, wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu. -słup o nr 139 STTR nr 6(6672) Lipnica Mała. Lampa sodowa o mocy 70W-1 szt, Warunki techniczne nr WP/012362/2016/009/R06 z dnia 22 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu. Razem 10 lamp i ok. 350mb przewodu AsXSn 2x25mm2 D. Wieś Orawka 1. Budowa oświetlenia ulicznego w Marchewkach. 1.1.Opis techniczny. Od istniejącego słupa RN-10(obszar stacji Orawka 6(6275) wykonać odcinek linii AsXS 2x16mm2 wg Albumu Lnni to I i II na żerdziach Ż-10,E-10,5/2,3 i E-10,5/4,3 z oprawami SGS/SONT 70W. Oprawy montować na wysięgnikach Wo-1 Typ linii L1. Przyjęte naprężenia ?-37,5MPa. Projektowana linia nie znajduje się w obszarze osuwisk, strefy ochrony archeologicznej jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie powoduje wycinki drzew. Posadowienie słupów po ich wyznaczeniu przez uprawnionego geodetę zgodnie z mapą do celów projektowych uzgodniona w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu w dniu 10 sierpnia 2015 roku, która jest integralną częścią projektu budowlanego wykonanego przez firmę Proreal. 1.2. Dokument uprawniający do wykonania powyższego -zgłoszenie budowy sieci dokonane w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu znak BA.6743.1.54.2015.KK-przyjęte bez sprzeciwu w dniu 7 grudnia 2015 roku. 2. Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku wyciągu narciarskiego. Opis techniczny. Stan istniejący: za stan istniejący przyjęto linia napowietrzną oświetleniową nn zasilaną z szafki oświetleniowej zabudowanej na stacji trafo Orawka S2(6275), Stan projektowany: Od istniejącego słupa RN-10(obszar stacji Orawka 2) wykonać odcinek linii AsXSn 2x25mm2, na żerdziach ŻN-10,E-105/2,3 i E-10,5/4,3 z oprawami SGS 102/SONT 100. Oprawy montować na wysięgnikach Wo-1 Typ linii L1. Przyjęte naprężenia ?-37,5MPA. Projektowana linia nie znajduje się w obszarze osuwisk, strefy ochrony archeologicznej i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie powoduje wycinki drzew. 2.1. Dokument uprawniający do wykonania powyższego -decyzja nr 1096/2015 z dnia 30.12.2015 roku Starosty Nowotarskiego, znak BA.6740.11161.2015.RS. 3.Montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach - STTR nr 5(6274) zasilanie ze skrzyni na słupie nr 35 słup nr 35/2 .Warunki techniczne nr WP/012124/2016/009/R06 z dnia 24 lutego 2016 roku, wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu. STTR nr 2 (6272) słup nr 35/2. Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 200mb. Razem :2 lampy energooszczędne sodowe o mocy 70W przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 200mb E. Wieś Podwilk- 1. Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwilk, działka Ew. 8575, 8574, obok drogi T-7. 1 1.Stacja transformatorowa Podwilk 13(6910)- zasilanie projektowanego odcinka oświetlenia ulicznego należy wykonać od istniejącego odcinka oświetlenia ulicznego wyprowadzonego ze stacji S-6910. Zabudować przewód oświetleniowy typu AsXSn 2x25mm2 na odcinku L1- L15.Lampy i słupy , razem 14 szt. Słupy należy posadowić w otworach wierconych, a nie w rozkopie za chodnikiem, przy zachowaniu odległości min. 2,0m od krawędzi jezdni drogi krajowej, po wcześniejszym wyznaczeniu ich posadowienia przez uprawnionego geodetę, zgodnie z opracowanym projektem. Oprawa typu AMBAR 2 o mocy 100W. Należy wystąpić do GDDKiA Rejon w Nowym Targu celem zawarcia porozumienia o warunkach prowadzenia robót w pasie drogowym drogi T-7 -pismo z dnia 2 września 2010 roku GDDKiA w Krakowie. 1.2 Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym przez firmę Zakład Usług Projektowo-Produkcyjno-Handlowy, 32-050 Skawina ul. Bukowska 6/32. rysunek nr 1.słupy od L2 do L15. 1.3. Dokument uprawniający do wykonania zadania-Zaświadczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 października 2010 roku, znak WI.II.7113-1-133-10 w sprawie nie wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych pn. Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwilk, działka Ew. 8575, 8574, obok drogi T-7. F. Wieś Zubrzyca Dolna 1. Budowa sieci oświetlenia ulicznego, odcinek nr IV- od bazy SKR po most K. Trójcy. Stacja transformatorowa nr 5(6875) Zubrzyca Dolna. Zasilanie projektowanej linii oświetlenia ulicznego będzie realizowane z istniejącego układu pomiarowego znajdującego się w stacji transformatorowej nr 5(6875) Zubrzyca Dolna. Na odcinku istniejąca stacja transformatorowa- istniejący słup 4/Or-10/ŻN projektowana linia oświetlenia ulicznego prowadzona będzie wspólnie z istniejącą linią nn0,4KV-pod przewodami. Na projektowanym odcinku nr IV zaprojektowano zabudowę 25 opraw NANO ze źródłami światła SONT -T Plus o mocy 70W, w tym 4 na słupach istniejących i 21 na słupach do zabudowy. Odcinek IV, rysunek nr 8/8/2009,9/8/2009 i 10/8/2009 projektu wykonawczego. 1.2. Dokumentacja: Projekt wykonawczy wykonany przez firmę ELTOR-Projekt spółka z o.o 30-720 Kraków ul. Saska 25,na wykonanie powyższych prac. 1.3. Dokument prawny upoważniający do wykonania zadania: Decyzja nr 1084/08 z 21 października 2009 roku , znak BA73510/1084/J/09 Starosty Nowotarskiego. Warunki techniczne nr WP/012274/2016/009/R06 z dnia 22 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu. 2. Montaż 11 lamp oświetlenia ulicznego -słup o nr 306,308 i dwa wirowane bez numeru obok budynku o nr 55A i 54-rola Sadłowa, słup nr 326 i 325 STTR nr 2(6303) Zubrzyca Dolna. Lampa sodowa o mocy 70W szt 7 Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 650mb, -słup o nr 318 i 314 STTR nr 7 (6681) Zubrzyca Górna. Lampy sodowe o mocy 70W, Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 250 mb. Warunki techniczne nr WP/012484/2016/009/R06 z dnia 22 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu. -słup o nr 430 i 428 (Puchałówka) Stacja transformatorowa nr 5(6875) Zubrzyca Dolna. Lampy sodowe o mocy 70W, Przewód AsXSn 2x25mm2 o długości 500 mb. Warunki techniczne nr WP/012274/2016/009/R06 z dnia 22 luty 2016 rok wydane przez Tauron Dystrybucja w Nowym Targu. Uwaga: Na całość wykonanych prac należy wykonać dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać: protokoły pomiarów uziemień, protokoły badania oporności instalacji, protokoły montażu ustojów w miejscach przewidzianych do ich montażu w dokumentacji projektowej, dokumentację geodezyjną powykonawczą dla zadania wyszczególnionego w pkt B ust 1. pkt D ust 1,pkt D ust 2, pkt E ust 1, pkt F ust 1 Dokonać zgłoszenia całości wykonanych prac, na obowiązujących drukach, w Rejonie Energetycznym w Nowym Targu. Wypełnić oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową na drukach obowiązujących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu(dla pkt B ust 1 ,pkt D ust 1, pkt D ust 2 i pkt F ust 1). Na prace realizowane obok drogi T-7 w miejscowości Podwilk należy uzyskać zgodę w GDDKiA Rejon w Nowym Targu. Na całość prac należy dokonać niezbędnych wyłączeń po ich opłaceniu przez wykonawcę w Rejonie Energetycznym w Nowym Targu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące, pięćset złotych 00/100) na zasadach oraz w jednej z form określonych w SIWZ. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Jabłonka Nr 74 8798 0002 0000 0000 0026 0014 z dopiskiem wadium przetargowe na: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Jabłonka-Bory, Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1 34-480 Jabłonka - kasa UG w pok. 105 lub dołączyć do oferty. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 06.04.2016 roku do godz. 12:00. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach