Przetargi.pl
Zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim

Miejski Zakład Oczyszczania ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7752712 , fax. 022 7752712
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania
  ul. Przytorowa 7 7
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7752712, fax. 022 7752712
  REGON: 01300691700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy, do kontenerowej stacji paliw Wykonawcy, umiejscowionej na terenie bazy magazynowo-sprzętowej Zamawiającego. Do wymienionego powyżej paliwa stosuje się wymagania jakościowe określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2006 Nr 169 poz. 1200 z późn. zm.) tekst jednolity ustawy ogłoszony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014r. ( Dz.U. 2014 poz. 1728) wraz z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1058) , oraz normie PN-EN 590 Wykonawca dostarczy do bazy Zamawiającego przy ul. Przytorowej 7 w Nowym Dworze Mazowieckim na czas trwania zamówienia zbiornik o pojemności 5000 litrów, wyposażony w dystrybutor. Koszty dostarczenia i przekazania do eksploatacji zbiornika, Wykonawca wliczy w koszt dostarczanego paliwa. Zasilanie zbiornika w olej napędowy powinno odbywać się za pomocą cystern samochodowych. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliwa, winien być wyposażony w legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika. Dowóz i napełnienie zbiornika Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na swój koszt. Zbiornik na olej napędowy powinien posiadać : 1. Dystrybutor o wydajności min. 30l/min, 2. Przepływomierz z licznikiem ilości ON wytankowanego, 3. Funkcję kalibracji, 4. Czujnik aktualnego poziomu ON, 5. Pistolet dystrybucyjny, samozamykający z wężem o długości min. 4mb, 6. Odpowietrznik, 7. Przyłącze do uziemienia, 8. Certyfikat, 9. Pozytywną opinię przeciwpożarową, Wstawiony zbiornik z dystrybutorem pozostaną własnością Wykonawcy, którego obowiązkiem będzie zapewnienie serwisu oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych. Zainstalowanie zbiornika nastąpi w terminie 1 tygodnia od daty podpisania umowy. Przewidywane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi 84 000 litrów rocznie, średnio w miesiącu ok. 7 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania w każdej chwili jakości oleju napędowego. Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw każdorazowo następować będzie w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. Odbiór danej partii oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw przedmiotu zamówienia celem zaspokojenia potrzeb Zamawiającego. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez cały okres obowiązywania zawartej umowy. Wykonawca realizował będzie dostawy przedmiotu zamówienia autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniające wszelkie wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące dostawy paliwa do kontenerowej stacji paliw. Zarówno zbiornik jak i urządzenia pomiarowe w autocysternie winny posiadać ważne cechy legalizacyjne. W miesiącach grudzień, styczeń i luty należy dostarczać paliwo o właściwościach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9.12.2008r. jako olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę z określeniem ilości następować będzie telefonicznie lub faksem na numer Wykonawcy podany do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paliwo w terminie do 48 godzin od chwili /data i godzina/ złożenia zamówienia. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 07:00 - 14:30 w dni robocze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowydwormaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach