Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Gminy w Maciejowicach.

Urząd Gminy w Maciejowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-480 Maciejowice, ul. Rynek 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6832031
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Maciejowicach
  ul. Rynek 7 7
  08-480 Maciejowice, woj. mazowieckie
  tel. 025 6832031
  REGON: 00054432600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Gminy w Maciejowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio na: - olej napędowy - 35.000 l (CPV 09134100-8) - benzynę bezołowiową 95 - 4.500 l (CPV 09132100-4) 1.2. W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości poboru paliw. 1.3. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy o mają spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23) oraz Normy PN EN 228 i PN-EN 590. 1.4. Warunki zakupu paliwa: a) tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, b) tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego 1.5. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. 1.6. Odbiór paliwa odbywał się będzie bezgotówkowo. Rozliczenie będzie następowało za okres 14 dni, jako iloczyn faktycznie odebranego paliwa i ceny z dnia tankowania pomniejszonej o oferowany opust. Podstawą do rozliczenia jest faktura wystawiona przez Wykonawcę dla poszczególnych dysponentów (załącznik do umowy) na podstawie wydanych WZ. Zapłata za realizowanie przedmiotu umowy będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury. 1.7. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez co najmniej 12 godzin w ciągu doby (tj. od 6.00 do godz. 20.00) w dni robocze. 1.8. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw oferenta z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie. UWAGA ! Ze względu na liczne tankowania stacja paliw musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.maciejowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach