Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64 , fax. (22) 587 02 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B 13B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, fax. (22) 587 02 02
  REGON: 01618399100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, tzw. paliwa żeglugowego MGO DMA, zgodnie z normą ISO 8217:2010, dla silników jednostek pływających RZGW w Warszawie (holowniki, pogłębiarki i jednostki obsługi szlaków żeglugowych), zatrudnionych na Wiśle, w ilości ok. 85 000 litrów. Wykaz jednostek dla których przeznaczone są dostawy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przewiduje się 5 dostaw: - 25 000 l - Płock, brama przeciwpowodziowa, - 20 000 l - Płock, brama przeciwpowodziowa, - 20 000 l - Włocławek, port RZGW, - 15 000 l - Puławy, port, - 5 000 l - Puławy, port. Realizacja dostawy obejmuje tankowanie zbiorników jednostek pływających Zamawiającego z zachowaniem obowiązujących zasad ochrony środowiska. Wagowa zawartość siarki w paliwie nie może być większa niż 0,1% - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach