Przetargi.pl
Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8580081 , fax. 046 8580091
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie
  ul. Spółdzielcza 105 105
  96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8580081, fax. 046 8580091
  REGON: 75001206300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgkim.mszczonow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewidywana ilość zamówienia : Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 20 000 litrów Olej Napędowy - 130 000 litrów ( w tym Olej Napędowy o polepszonych właściwościach ok. 2 000 litrów ). 1.1. Zakup paliw odbywał się będzie na Stacji Paliw oferenta bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub kanistrów Zamawiającego wg bieżącego zapotrzebowania na zasadzie Transakcji Bezgotówkowych. 1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie. 1.3. Płatność za zakup paliwa odbywa się kartą paliwową Zamawiającego, która musi być zabezpieczona kodem. 1.4. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 16 szt. kart paliwowych na okaziciela w tym 2 sztuki kart paliwowych wystawionych na samochód Zamawiającego. 1.5. Zakup paliw odbywać się będzie na Stacji Paliw Oferenta bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub kanistrów zamawiającego wg bieżącego zapotrzebowania na zasadzie Transakcji Bezgotówkowych: - na Kartę Paliwową gdzie kierowca otrzyma NIEFISKALNY KWIT WZ potwierdzający numer rejestracyjny samochodu lub sprzętu, datę i ilość pobranego paliwa co jest potwierdzeniem zakupu bez podpisu kierowcy ani pracownika stacji. Szczegółowe informacje dotyczące tankowania będą stanowiły załącznik do faktury wystawionej za dany okres rozliczeniowy; - lub sprzedawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie ewidencję zakupionych i wydanych zamawiającemu paliw. Ewidencja ma zawierać: - nr rejestracyjny samochodu lub rodzaj sprzętu zamawiającego, - datę i ilość wydanego paliwa, - nazwisko i imię kierowcy wraz z nr karty drogowej, - czytelny podpis kierowcy samochodu. Potwierdzona przez kierowcę samochodu zamawiającego ilość wydanego paliwa, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez sprzedawcę. 1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt 1. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do złożonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego umowy. 1.7. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015r., Dz.U. z 2015r., poz.1680 z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 1.8. Wykonawca musi dysponować stacją paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2005r. nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami ). 1.9. Stacja Paliw Oferenta, z której głównie będzie korzystał Zamawiający znajduje się w odległości do 5 km od siedziby zamawiającego, co jest spowodowane względami ekonomicznymi, ponieważ Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw na Stacji Paliw oferenta bezpośrednio do baków pojazdów Zamawiającego wg bieżącego zapotrzebowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgkim.mszczonow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach