Przetargi.pl
Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i maszyn.

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Berka Joselewicza 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 765 05 00 , fax. 29 765 05 04
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Berka Joselewicza 1 1
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 29 765 05 00, fax. 29 765 05 04
  REGON: 55005581900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot ze 100% udziałem samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw do pojazdów samochodowych i maszyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw do pojazdów samochodowych i maszyn Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. B. Joselewicza 1 w przewidywanej ilości ok. 185 000 litrów oleju napędowego, ok. 9 300 litrów benzyny bezołowiowej Pb-95 i ok.1080 szt. butli gazu płynnego propan-butan w butlach syfonowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I zamówienia 2 000 PLN Część II zamówienia 11 000 PLN Część III zamówienia 1 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otbs.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach