Przetargi.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWA PALIWA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ogłasza przetarg

 • Adres: 05-220 Zielonka, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7614425 , fax. 022 7614446
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7 7
  05-220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 022 7614425, fax. 022 7614446
  REGON: 01015399000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witu.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTAWA PALIWA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę paliwa płynnego do samochodów służbowych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce oraz w OBD Stalowej Woli, realizowaną w formie sprzedaży paliwa w sieci stacji paliwowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którymi dysponuje wykonawca, w wyniku tankowania bezpośrednio do zbiorników nw. samochodów (Załącznik Nr 2A) oraz opłat za przejazd autostradami przez te pojazdy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witu.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach