Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn Oddziału Jurata nr postępowania: DW/O/J/PZP/26/2016

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 188 51 62 , fax. 22 188 51 63
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
  ul. Syrokomli 6 6
  03-335 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 188 51 62, fax. 22 188 51 63
  REGON: 14299025400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewita.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i maszyn Oddziału Jurata nr postępowania: DW/O/J/PZP/26/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, autogazu LPG oraz innych produktów eksploatacyjnych MPS do pojazdów i urządzeń stanowiących wyposażenie Oddziału WDW Jurata na stacjach paliw zlokalizowanych w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego, tj. 84-150 Hel, ul. Helska 2, w ilościach i asortymencie określonym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rewita.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach