Przetargi.pl
Zakup paliwa etyliny Pb-95 i oleju napędowego na potrzeby Gminy Baranów

Gmina Baranów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 87
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 13 50 , fax. 46 858 13 68
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów
  ul. Armii Krajowej 87 87
  96-314 Baranów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 13 50, fax. 46 858 13 68
  REGON: 75014783400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-baranow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa etyliny Pb-95 i oleju napędowego na potrzeby Gminy Baranów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna - sprzedaż etyliny Pb-95 w ilości 4 000 litrów i oleju napędowego w ilości 25 000 litrów, polegająca na tankowaniu paliwa do środków transportu i sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 1) Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną stacją paliw zlokalizowaną w promieniu do 10 km od granicy administracyjnej Zamawiającego czyli Gminy Baranów, czynną całodobowo (24godz./dobę). Oferty wykonawców, którzy zaoferują odległość stacji ponad 10km od granicy Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 2) Podana powyżej ilość paliwa została oszacowana na podstawie dotychczasowego zużycia i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do nabycia paliwa dokładnie w tej ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa. 3) Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 4) Oferowany olej napędowy powinien spełniać normy PN-EN 590:2011, etylina PB powinna spełniać normy PN-EN 228:2011. Oferowane paliwa muszą spełniać również wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.). 5) Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie poprzez tankowanie pojazdów po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania. 6) Zamawiający wymaga bezgotówkowego pobierania paliwa. 7) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej marży handlowej. 8) Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w swojej ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9) Termin płatności - 14 dni od daty otrzymania faktury
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: odległość stacji paliw od granicy administracyjnej Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-baranow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach