Przetargi.pl
Dostawa ( tankowanie) paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7922833 , fax. 025 7922833
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 15 15
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 025 7922833, fax. 025 7922833
  REGON: 00030462200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ( tankowanie) paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet I- lokalizacja stacji paliw w Węgrowie ( benzyna bezołowiowa PB 95 i olej napędowy ON dla karetek Działu Pomocy Doraźnej i samochodu służbowego z Węgrowa), Pakiet II- lokalizacja stacji paliw w Łochowie ( olej napędowy ON dla karetek Działu Pomocy Doraźnej z Łochowa)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.wegrow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach