Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH, SANITARNYCH ORAZ POMP HYDRAULICZNYCH

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5931390 , fax. 022 5931391
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5931390, fax. 022 5931391
  REGON: 00000178450000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sggw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH, SANITARNYCH ORAZ POMP HYDRAULICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH, SANITARNYCH ORAZ POMP HYDRAULICZNYCH 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych, sanitarnych oraz pomp opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej. Zadanie 1 - Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych i sanitarnych Zamawiający w opisie przedmiotów zamówienia świadomie użył nazw własnych oraz producentów, nie których artykułów i materiałów instalacji ze względu na brak możliwości opisu w inny jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny, zrozumieć, jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten, jasno przedstawia wymogi, co, do jakości, wymogów technicznych zamawianego asortymentu do konserwacji już istniejących instalacji hydraulicznych. W przypadku produktów wymienionych z nazwy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, okres żywotności, funkcjonalne i użytkowe, jak te określone w formularzu cenowym i opisie technicznym przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia równoważności Wykonawca dołączy karty katalogowe, lub inne dokumenty np. wydruki ze strony internetowej. Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z jego odstępstwami od parametrów produktów oryginalnych m.in. koszty naprawy uszkodzonych urządzeń, przestojów. Ilości wskazane w tabeli są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe ani prawne związanych z ilością zakupionych artykułów. Zadanie 2 - Sukcesywna dostawa pomp hydraulicznych Zamawiający w opisie przedmiotów zamówienia świadomie użył nazw własnych oraz producentów pomp ze względu na brak możliwości opisu w inny jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny, zrozumieć jakie pompy Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia wymogi co do jakości, wymóg technicznych pomp do wymiany w ramach konserwacji już istniejących instalacji hydraulicznych. Jako równoważną zamawiający rozumie że parametry pomp są takie same lub wyższe od podanych w zestawieniu oraz mocowania i podłączenia automatyki jest kompatybilne z siecią w których pracują obecne pompy wymienione w specyfikacji a ich montaż nie powoduje przeprowadzania modernizacji i przebudowy obecnych węzłów hydraulicznych. W razie dostarczenia pomp zamiennych do których podłączenia będzie niezbędna przebudowa sieci sprzedający ponosi koszty podłączenia pomp zamiennych i przebudowy istniejących węzłów. Ilości wskazane w tabeli są ilościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe ani prawne związanych z ilością zakupionych artykułów. Dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie rozładować oraz wnieść do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający dopuszcza dostarczanie pomp za pośrednictwem kuriera - na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz kartę gwarancyjną ; winien być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym i ilościowym do 75 % podstawowej wartości przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=3278
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach