Przetargi.pl
Dostawa pompy próżniowej marki: OERLIKON LEYBOLD VACUUM, model: TRIVAC D65BCS PFPE dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8353041 w. 407
 • Data zamieszczenia: 2012-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  ul. Wólczyńska 133 133
  01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8353041 w. 407
  REGON: 00003902500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.itme.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pompy próżniowej marki: OERLIKON LEYBOLD VACUUM, model: TRIVAC D65BCS PFPE dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: - dostawa (rozumiana jako sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego), fabrycznie nowej, kompletnej pompy próżniowej marki: OERLIKON LEYBOLD VACUUM, model: TRIVAC D65BCS PFPE (nr kat. Producenta 11 399) z filtrem BCS (nr kat. Producenta 10 177) oraz z odolejaczem ARS (nr kat. Producenta 18 957) jako elementu zamiennego z dotychczas współpracującą z urządzeniem marki: AIXTRON SE, model: AIX 200 pompą, oznaczoną j/w. - zainstalowanie i uruchomienie w/w pompy wraz z urządzeniami towarzyszącymi przez autoryzowany serwis producenta pompy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp.itme.edu.pl/zp/przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 28 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach