Przetargi.pl
Dostawy paliw płynnych do pojazdów silnikowych w systemie zakupów bezgotówkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - Nr sprawy: 11/PN/16

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Miodowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7658308 , fax. 22 7658301
 • Data zamieszczenia: 2016-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Miodowa 2 2
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7658308, fax. 22 7658301
  REGON: 00030673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ncm.med.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy paliw płynnych do pojazdów silnikowych w systemie zakupów bezgotówkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - Nr sprawy: 11/PN/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw płynnych do pojazdów silnikowych w systemie zakupów bezgotówkowych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia określony jest w formularzu asortymentowo-cenowym wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Orientacyjne, szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego na paliwa w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: a) olej napędowy ON - 120 000 litrów b) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 100 litrów 4. W okresie zimowym (poniżej -15 ?C) Wykonawca zapewni tankowanie oleju napędowego tzw. ulepszonego. 5. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa bezpośrednio do pojazdów silnikowych Zamawiającego, na stacji/ach paliw czynnej/ych 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę, położonej z przyczyn eksploatacyjnych i ekonomicznych w granicach administracyjnych miasta Nowy Dwór Mazowiecki - w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. 6. Zakupy paliw będą dokonywane bezgotówkowo i sukcesywnie w systemie kart flotowych lub równoważnym przypisanych do poszczególnych pojazdów i wystawiane przez Wykonawcę na Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 7. Cena zakupu 1 l paliwa będzie zmienna i wynikać będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji Wykonawcy pomniejszona o stały upust w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie mniejszy niż 2 % od ceny netto. 8. Podane ilości w załączniku nr 2 do SIWZ są ilościami prognozowanymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku z potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). 10. W przypadku wątpliwości, co do jakości oleju napędowego Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z normą PN-EN590:2013 kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca. 11. Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego pojazdów zasilanych tym paliwem. 12. Wykonawca do oferty określi cenę jednego litra oleju napędowy ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 na podstawie cen obowiązujących w dniu składania oferty po uwzględnionym upuście. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta bez wskazanego upustu zostanie odrzucona. 13. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, pomniejszona o stały upust. 14. Faktury wystawiane będą co miesiąc na sumę zawartych transakcji stanowiących zbiorcze rozliczenie jednostkowych zakupów. 15. Zbiorcze rozliczenie/zestawienie powinno zawierać: liczbę porządkową, datę zakupu paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość litrów paliwa, rodzaj paliwa, cenę netto sprzedaży za litr, cenę z uwzględnieniem upustu, wartość zakupionego paliwa (brutto), czytelny podpis pobierającego paliwo, podpis pracownika stacji. 16. Zamawiający na etapie podpisywania umowy dostarczy Wykonawcy wykaz pojazdów upoważnionych do tankowania oleju napędowego i benzyny wraz z wykazem osób upoważnionych do tankowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ncm.med.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach