Przetargi.pl
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG HOTELOWO-KONFERENCYJNYCH I GASTRONOMICZNYCH NA 1 (JEDNĄ) DWUDNIOWĄ KONFERENCJĘ, postępowanie znak: ZZP-145/16

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8833512, 8833552 , fax. 22 8833513, 8833552
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
  Al. Jerozolimskie 155 155
  02-326 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8833512, 8833552, fax. 22 8833513, 8833552
  REGON: 01070593900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzpprzymz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR WYKONAWCY USŁUG HOTELOWO-KONFERENCYJNYCH I GASTRONOMICZNYCH NA 1 (JEDNĄ) DWUDNIOWĄ KONFERENCJĘ, postępowanie znak: ZZP-145/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową XXXI Konferencję Koordynatorów Transplantacyjnych (szkolenie osób, których czynności wpływają na jakość komórek, tkanek i narządów oraz bezpieczeństwo biorców i dawców) połączoną z obchodami 20-lecia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT dla łącznie 400 osób (czterystu osób), które odbędzie się w jednym z proponowanych terminów tj. 26-27.09.2016 lub 17-18.10.2016 lub 20-21.10.2016 lub 3-4.11.2016 lub 17-18.11.2016.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 10/06/2016r. do godz. 11:30 wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 -zł (słownie: dwa tysiące złotych). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Obiekt o standardzie 4 gwiazdek lub więcej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzpprzymz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach