Przetargi.pl
Organizacja spotkań w Gdańsku/Polska, w Szwecji oraz w Niemczech lub Danii w 2016 i 2017 roku dla WS PB

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 378 31 00 , fax. 22 201 97 25
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
  ul. Domaniewska 39a 39a
  02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 378 31 00, fax. 22 201 97 25
  REGON: 14168145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpe.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja spotkań w Gdańsku/Polska, w Szwecji oraz w Niemczech lub Danii w 2016 i 2017 roku dla WS PB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) organizacja w 2016 r. maksymalnie 5 spotkań w Gdańsku/Polska (centrum miasta lub w obszarze siedziby Wspólnego Sekretariatu w dzielnicy Wrzeszcz Dolny lub Wrzeszcz Górny) oraz jednego spotkania w Växjö /Szwecja; 2) organizacja w 2017 r. maksymalnie 12 spotkań w Gdańsku/Polska (centrum miasta lub w obszarze siedziby Wspólnego Sekretariatu w dzielnicy Wrzeszcz Dolny lub Wrzeszcz Górny) oraz maksymalnie 2 spotkań w Niemczech lub Danii (kraj oraz miasta/o do uzgodnienia). 2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpe.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach