Przetargi.pl
organizacja i obsługa dwudniowego spotkania Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - regionalne dyrekcje ochrony środowiska w celu szkolenia z centralnego rejestru form ochrony przyrody (CRFOP), systemów informacji przestrzennej (GIS), aktów prawnych dotyczących FOP oraz wytycznych w sprawie powoływania rezerwatów. Postępowanie nr 4/GDOŚ/2016

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 369 21 07 , fax. 22 369 21 12
 • Data zamieszczenia: 2016-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 369 21 07, fax. 22 369 21 12
  REGON: 14162841000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  organizacja i obsługa dwudniowego spotkania Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - regionalne dyrekcje ochrony środowiska w celu szkolenia z centralnego rejestru form ochrony przyrody (CRFOP), systemów informacji przestrzennej (GIS), aktów prawnych dotyczących FOP oraz wytycznych w sprawie powoływania rezerwatów. Postępowanie nr 4/GDOŚ/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej i hotelarsko-gastronomicznej polegającej na zapewnieniu: noclegu, wyżywienia, sali konferencyjno-szkoleniowej wraz ze sprzętem komputerowym w Warszawie lub w obiekcie zlokalizowanym w odległości nie większej niż 100 km (w linii prostej) od dworca kolejowego Warszawa Centralna podczas dwudniowego spotkania w dniach 30 czerwca-1 lipca 2016 r. dla maksymalnie 40 osób, a także transportu dla maksymalnie 40 osób w dniu 30 czerwca i 1 lipca 2016 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gdos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach