Przetargi.pl
Kompleksowa organizacja trzech dwudniowych spotkań wyjazdowych dla przedstawicieli IZ, IP i IW

Ministerstwo Energii ogłasza przetarg

 • Adres: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 693 59 45 , fax. 22 693 40 07
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Energii
  Plac Trzech Krzyży 3/5 3/5
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 693 59 45, fax. 22 693 40 07
  REGON: 36320961200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.me.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja trzech dwudniowych spotkań wyjazdowych dla przedstawicieli IZ, IP i IW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja trzech dwudniowych spotkań wyjazdowych dla przedstawicieli IZ, IP i IW. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3 do projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie ekspertów przewidzianych do realizacji danego spotkania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.me.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach