Przetargi.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE JUBILEUSZU 90-LECIA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ogłasza przetarg

 • Adres: 05-220 Zielonka, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7614425 , fax. 022 7614446
 • Data zamieszczenia: 2016-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7 7
  05-220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 022 7614425, fax. 022 7614446
  REGON: 01015399000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witu.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE JUBILEUSZU 90-LECIA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia jak w załączniku Nr 1 SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na organizacji i zabezpieczeniu logistycznym spotkania z okazji Jubileuszu 90-lecia WITU dla ok. 500 osób, ściśle wg załączonych WYMAGAŃ - załącznik Nr 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - od 06.06. do 08.06.2016 r. Świadczone usługi muszą być na wysokim poziomie a użyte produkty do ich wykonania muszą spełniać wymogi polskich Norm w tym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.05.2016 r. godz. 10.00 w wysokości: 4.500,00 PLN. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Zasady wnoszenia wadium: 1.pieniądzu - na konto: PKO BP S.A. Zielonka Nr 10 1020 1042 0000 8302 0014 7793 z zaznaczeniem: Nr sprawy ZP.22.16.L3.S2.950.00, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.gwarancjach bankowych; 3.gwarancjach ubezpieczeniowych; 4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Jako potwierdzenia wadium w formach określonych w punktach 11 2.;3; 4 i 5 oryginały należy złożyć w wymaganym terminie w kasie WITU lub dołączyć do oferty. Potwierdzenie (dokument przelewu) wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: lokalizacja obiektu-odległość od siedziby zamawiajacego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witu.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach