Przetargi.pl
Organizacja i obsługa VI-tej edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 369 21 07 , fax. 22 369 21 12
 • Data zamieszczenia: 2016-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 369 21 07, fax. 22 369 21 12
  REGON: 14162841000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gdos.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i obsługa VI-tej edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa VI-tej edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju, w terminie od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 22 lipca 2016 r. Miejscem przeprowadzenia Akademii będą Warszawa i okolice (do 100 km od Warszawy w jedną stronę). Zamówienie, zgodnie z Ramowym Programem Akademii, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmuje: zakwaterowanie (4 doby w Warszawie), wyżywienie, transport; sale szkoleniowe, obsługę logistyczną Akademii, zapewnienie opiekuna uczestnikom, ubezpieczenie, wycieczkę po Warszawie. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gdos.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach