Przetargi.pl
Budowa ulicy Żytniej w Wyszkowie (działka 826/20) wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Wyszków ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7424201 , fax. 029 7424209
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszków
  Aleja Róż 2 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 029 7424201, fax. 029 7424209
  REGON: 00052493800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Żytniej w Wyszkowie (działka 826/20) wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ulicy Żytniej w Wyszkowie (działka 826-20) wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. - ulica gminna, wewnętrzna , Vp=30km-h, dł. 122, 36m; - kategoria ruchu - KR - 1; - szerokość jezdni - 6,0 m; - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%; - kanalizacja sanitarna (fi 200 - 118,5 m; fi 160 - 45 m) w tym m.in.: I. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne: 1) Roboty pomiarowe - tyczenie; 2) Rozebranie krawężników, ław, podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej; 3) Wywóz materiałów z rozbiórki i urobku w miejsce wskazane przez Inwestora; 4) Koryta wykonane mechaniczne na gł. 48 cm; 5) Formowanie i zagęszczanie nasypów z pospółki zakupionej i dowiezionej przez Wykonawcę. II. Droga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm (pow. 749,90 m2) : 1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, koloru szarego gr. 8cm; 2) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm; 3) warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego, warstwa po zagęszczeniu gr. 15cm; 4) oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm; III. Zjazdy - (pow. 136,82m2) 1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowe, kolor grafit gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm; 2) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 20 cm; 3) oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm; IV. Dojścia do furtek - (pow. 28,04 m2) 1) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 2) podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm; 3) obrzeża betonowe 8x30 cm V. Pobocza utwardzone - (pow. 404,18 m2) warstwa pobocza utwardzonego z kruszyw łamanych frakcji 4-31,5 VI. Regulacja pionowa studzienek: 1) zaworów wodociągowych i gazowych - 10 szt., 2) studzienek telefonicznych - 1 szt., VII. Oznakowanie pionowe - 3 szt. VIII. Kanalizacja sanitarna (od studni S20 do studni S25) 1) roboty ziemne i podsypki; 2) kanały z rur PVC lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 118,50 m; 3) kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160 mm - 45,00 m; 4) studnie rewizyjne PP śr.1000 - 3 kpl.; 5) studzienki z PCV-PE o śr. 425mm z rur karbowanych - 3 kpl.; 6) inspekcja telewizyjna kanałów. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót i dokumentacja projektowa. UWAGA: załączony projekt kanalizacji sanitarnej zawiera szerszy zakres.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach