Przetargi.pl
Przebudowa ulic: Muzycznej i Kubusia Puchatka w Ożarowie Mazowieckim

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7222207 w. 242
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
  ul. Kolejowa 2 2
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7222207 w. 242
  REGON: 00053060800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic: Muzycznej i Kubusia Puchatka w Ożarowie Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulic: Muzycznej i Kubusia Puchatka w Ożarowie Mazowieckim polegającej na: budowie jezdni, zjazdów, chodnika, kanału deszczowego oraz rekultywacji terenów zielonych. W zakresie są następujące roboty: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - wykonanie korytowania na potrzeby wykonania nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, - wykonanie wykopów na potrzeby montażu kanalizacji deszczowej, - montaż kanalizacji deszczowej, - wykonanie warstw podbudowy nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników, - wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników z kostki brukowej - rekultywacja terenów zielonych, - instalowanie znaków drogowych, - malowanie nawierzchni. Podstawowe parametry drogi: - ulica Muzyczna - szerokość jezdni 4,5m, długość 134 mb, szerokość chodnika 1,5-2,0 metra, - ulica Kubusia Puchatka - szerokość jezdni 6m, długość 210 mb, szerokość chodnika 2,0 metry. 2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ, na który składają się: - Projekt przebudowy ul. Muzycznej w Ożarowie Mazowieckim, - Projekt przebudowy ul. Kubusia Puchatka w Ożarowie Mazowieckim, - Projekt stałej organizacji ruchu, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 10.000,00zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach