Przetargi.pl
Przebudowę nawierzchni ulicy Kościelnej (odcinek od ulicy Berenta do ulicy Bolesława Prusa) i ulicy Potulickiego w Pruszkowie

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7587244
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  ul. Kraszewskiego 14/16 14/16
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7587244
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę nawierzchni ulicy Kościelnej (odcinek od ulicy Berenta do ulicy Bolesława Prusa) i ulicy Potulickiego w Pruszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy Kościelnej (odcinek od ulicy Berenta do ulicy Bolesława Prusa) i ulicy Potulickiego w Pruszkowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym i przebudową sieci elektroenergetycznej Nn. Część a - przebudowa nawierzchni ulicy Kościelnej Branża Drogowa - Ścinanie i karczowanie drzew - 8 szt - Sadzenie drzew liściastych -10 szt - Krawężniki betonowe - 347 mb - Obrzeża betonowe - 217mb - Ścieki uliczne z kostki szarej gr. 8cm - 320mb - Podsypka z piasku gr.15cm - 2257 m? - Podbudowa jezdni z kruszyw łamanych o gr.30cm - 942 m? - Podbudowa parkingów i wjazdów z kruszywa o gr.20cm - 579 m? - Nawierzchnia jezdni z kostki 8cm - 958 m? - Nawierzchnia wjazdów i parkingów z kostki bet. o fakturze płukanego Granitu typu Piccolo /kolor nero/8cm - 579 m? - nawierzchnia chodnika z kostki bet. typu Piccolo o gr.6cm/kolor bianko carra, granito colowe/ - 830 m? - słupki przeszkodowe - 222 szt - znaki pionowe - 29 szt Branża sanitarna - kanały z rur PVC o śr.160mm - 50 m - kanały z rur PVC o śr. 250mm - 118 m - studnie rewizyjne o śr.1200 mm - 2 szt - studnie ściekowe o śr. 500 mm - 8 szt - studzienki inspekcyjne o śr.425 mm - 2 szt - układanie rur ochronnych z PCW do 140mm - 15 m Branża elektryczna - demontaż przewodów Nn - 856 mb - demontaż przyłączy - 6 szt - demontaż słupów - 5 szt - stawianie słupów linii napowietrznych - 1 szt - montaż przewodów o przekroju 50mm? - 180 mb - ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.140mm - 347 mb - układanie kabli o masie 5,5 kg/m - 431,0mb - montaż złączy kablowych - 8 kpl - demontaż opraw i wysięgników - 5 szt - układanie kabli o masie 1,0kg/m - 52 m - montaż latarń oświetleniowych parkowych - 12 kpl - montaż opraw oświetleniowych wraz z montażem przewodów - 24 szt - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - 1 szt Remont ogrodzenia - uzupełnienie tynków - 16,20 m? - malowanie tynku - 44,05 m? - osadzenie przęseł z siatki w ramach - 38,64 m? - wykonanie furtki - 1,0 szt Część b - przebudowa nawierzchni ulicy Potulickiego Branża Drogowa - rozebranie nawierzchni z bet. asfaltowego - 440 m? - karczowanie drzew - 8 szt - sadzenie drzew - 5 szt - krawężniki betonowe - 277 szt - ścieki uliczne - 68 mb - podsypka z piasku - 703 m? - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.24cm - 321 m? - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm - 320 m? - nawierzchnia z kostki szarej gr.8cm - 321 m? - nawierzchnia z kostki brukowej bet. płukanego granitu typu piccolo/nero/ - 320 m? - podbudowa z kruszyw naturalnych gr.10cm pod chodnik - 330 m? - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 100 mb - nawierzchnia chodników z kostki typu Piccolo /kolor blanco carra granito color/gr.6cm - 330 m? - słupki przeszkodowe - 10 szt - znaki pionowe - 11 szt - słupki z koszem na śmiecie - 4 szt - słupki z nazwami ulic - 4 szt Branża sanitarna - kanały z rur PVC o sr.160mm - 5,60 mb - kanały z rur PVC o śr. 200mm - 21,6 mb - studzienki ściekowe z wpustem chodnikowym - 1,0 szt - studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o sr.425mm - 2,0 szt - studzienki ściekowe o śr.500mm - 2 szt - układanie rur ochronnych PCW o sr.140mm - 7,5 mb Branża elektryczna - demontaż przewodów nN - 458 mb - demontaż przyłączy napowietrznych - 4 szt - demontaż słupów żelbetowych - 4 szt - ułożenie rur osłonowych z PCW sr.140mm - 83 m - układanie kabli o masie do 5,5 kg/m - 96,0 m - montaż złączy - 3 szt - demontaż opraw i wysięgników - 3 szt - ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140mm - 174 mb - układanie kabli o masie do 1kg/m - 214 mb - układanie bednarki - 170 mb - montaż latarń oświetleniowych parkowych - 7 kpl W ofercie należy uwzględnić: - wykonanie i montaż 6 sztuk tablic narożnych dwustronnych z nazwą ulicy na słupkach wg wzoru tablicy SIM Pruszków z opisem, - wykonanie projektu czasowej organizacji z jej wdrożeniem. - przełożenie kostki betonowej na istniejącym odcinku jezdni ulicy Potulickiego - ok. 125m2 i odtworzenie istniejącego przejścia dla pieszych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości: 25 000,00zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach